საინფორმაციო გარემოს შესახებ

საინფორმაციო გარემოს, როგორც ტერმინს და მის არსს, სამხედროები, განსაკუთრებულად გამოიყენებენ და იკვლევენ. ისინი საინფორმაციო გარემოს სამ შრეს (განზომილებას) გამოყოფენ, რომლებიც მათი და არამარტო მათი აზრით, საინფორმაციო გარემოს ქმნიან.